dinsdag 1 augustus 2023

Gelezen: Phil Bagge Teaching Primary Programming with Scratch Teacher Book: Research-Informed Approaches


Na het lezen van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6 was ik al onder de indruk, omdat ik veel herkende. Het boek gaf een dieper inzicht in wat ik min of meer spontaan doe bij het programmeren met leerlingen. De eerste 5 hoofdstukken bevatten de belangrijkste concepten van programmeren. Ze zijn goed georganiseerd. Ze beginnen allemaal met een definitie, gevolgd door een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk, schema's en scratchcodes.  Elk hoofdstuk eindigt met een visualisatie van het begrip en een samenvatting van wat de leerling kan, weet en heeft bereikt. Dit alles is doorspekt met pedagogisch-didactische tips.

Daarna volgen hoofdstukken die de pedagogische principes in detail behandelen: eerst begrijpen en dan coderen, PRIMM, ontwerpen op papier, vervaagd voorbeeld, constructionisme, ik bouw jij bouwt, losse blokken, pair programming. Allemaal met leerlingvoorbeelden, codevoorbeelden en voor- en nadelen.

Dan zijn er hoofdstukken over processen in programmeren en tot slot hoofdstukken over extra ondersteuning en een woordenlijst. 

Voor zowel leerkrachten die net beginnen met programmeren in Scratch als leerkrachten die al jaren lesgeven in programmeren, is dit een waardevol boek. Elk aspect van het bouwen van een programmeercurriculum wordt in detail behandeld. 
Ik ga het zeker vaak als naslagwerk gebruiken.

After reading chapter 1 till chapter 6 I was already impressed, because I recognized a lot. The book gave a deeper insight to what I do more or less spontaneously in programming with students. The first 5 chapters contain the most important concepts of programming. They are well organized. They all start with a definition, followed by a daily life example, schematics and scratch codes.  Each chapter ends with a visualization of understanding and a summary of what the student can, knows and has accomplished. All of this is peppered with pedagogical-didactic tips.

Then follow chapters that cover pedagogical principles in detail: understanding first and then code, PRIMM, design on paper, faded example, constructionism, I build you build, loose blocks, pair programming. All with student examples, code examples, and pros and cons.

Then there are chapters on processes in programming and finally chapters on additional support and a glossary. 

For both teachers just starting programming in Scratch and teachers who have been teaching programming for years, this is a valuable book. Every aspect of building a programming curriculum is covered in detail.
I will definitely use it often as a reference book.